Memories beyond imagination! Exotic Tours is a boutique travel agency with more than twenty years of experience. Our services include a wide range of travel options and top expertise in the sector of long haul and exotic destinations.

Top
Image Alt

Terms of organized trips

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής  που συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι της «Δ. ΠΥΡΕΤΖΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. – TRADEWINDS HELLAS – EXOTIC TOURS» (στο εξής η «Εταιρεία»), προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη/συμβαλλόμενο/ταξιδιώτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο site της Εταιρείας (exotictours.gr) (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

  1. Εγγραφή – Συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι

Για την έγκυρη εγγραφή και συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι της Εταιρείας, ο συμβαλλόμενος οφείλει να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 30% της αξίας του, μετρητοίς στα γραφεία μας είτε καταθέτοντας το ποσό αυτό στον λογαριασμό που το υποδεικνύεται από την Εταιρεία. Ο συμβαλλόμενος πρέπει επίσης, να στείλει στα γραφεία μας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, πέραν του αντιγράφου του εμβάσματος, εφόσον η καταβολή γίνει δια κατάθεσης κατά τα προαναφερόμενα, μαζί με τα πλήρη στοιχεία του, όπως αναγράφονται στα ταξιδιωτικά του έγγραφα, την ημερομηνία και το ταξίδι που τον αφορά, καθώς και το είδος των δωματίων (δίκλινα, μονόκλινα κλπ.) που επιθυμεί. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.

Η επιβεβαίωση της κράτησης και της προκαταβολής γίνεται με την παραλαβή των σχετικών νόμιμων παραστατικών, στα οποία αναφέρεται η συνολική αξία του ταξιδιού σας και το οφειλόμενο υπόλοιπο, που είναι πληρωτέο 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση (μικρότερη προθεσμία ενδέχεται να ισχύει για «ειδικά ταξίδια», όπως ταξίδια εκθέσεων, εταιρικά ταξίδια (incentives), συνεδρίων, χιονοδρομικών προορισμών, αθλητικών διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (charters)). Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το υπόλοιπο του ταξιδιού εμπρόθεσμα κατά τα άνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν η εγγραφή σε ένα ταξίδι λάβει χώρα σε διάστημα λιγότερο από 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, τότε η εξόφληση της συνολικής αξίας του ταξιδιού θα πρέπει να λάβει χώρα κατά το στάδιο της κράτησης. Στην τιμή του ταξιδιού περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στη σύμβαση.

  1. Υποχρεώσεις Εταιρείας

Η Εταιρεία αναλαμβάνει το συντονισμό και την εκτέλεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των ταξιδιών που διαθέτει στους πελάτες, μεσολαβώντας μεταξύ αυτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κ.τ.λ.), αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, και συνακόλουθα οποιαδήποτε ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για εσφαλμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους που δημιουργούν προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών, απεργιών και άλλων αιτιών, ιδίως δε οφειλόμενων σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών (ειδικά για το θέμα αυτό βλέπετε παρακάτω), καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του πελάτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Η Εταιρεία θα είναι συμπαραστάτης και θα φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται στο συνοδό ή, το αργότερο 10 ημέρες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, με επιστολή προς την Εταιρεία, με κάθε έγγραφο στοιχείο για τη δικαιολόγησή τους, ώστε να βασίσει τυχόν απαίτηση από τους παρέχοντες τις συμβατικές υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση 10ήμερου, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

  1. Υποχρεώσεις πελατών – ταξιδιωτών

Ο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο τα έξοδα συμμετοχής, προκειμένου να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Είναι επίσης υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση (Visa), των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.ά.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται), στην Ελλάδα. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει όλους τους συμμετέχοντες στο ταξίδι, ακόμα και αν τη δαπάνη της συμμετοχής του την αναλαμβάνει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρεία και να ελέγχουν με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που πρόκειται να ταξιδέψουν. Τυχόν συνδρομή στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της Εταιρείας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων Visa, αδειών εργασίας κ.ά.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού και ο ακυρώνων γι’ αυτούς τους λόγους υπόκειται σε ακυρωτικά. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια (γκρουπ) θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των συνοδών και των τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς εκδρομείς. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.ά.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Αυτονόητο τέλος είναι ότι οι ταξιδιώτες, ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας, με ευαίσθητη υγεία, πίεση, καρδιοαγγειακά νοσήματα και αλλεργίες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους, σε περίπτωση που πρόκειται να επισκεφθούν περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), ή νοσογόνες περιοχές της Αφρικής, της Ασίας, της Νότιας Αμερικής κ.ά.. Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για πρόληψη ηπατίτιδας Α και Β που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στη λήψη τροφών. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία (κέντρο) της περιοχής σας. Επίσης στις πτήσεις συνιστούμε κατανάλωση αρκετού νερού (αποφυγή αλκοόλ ή καφέ), μετακινήσεις (περπάτημα) κάθε μία-δύο ώρες, μικρές ασκήσεις σώματος και χρήση καλτσών – παντοφλών αντί παπουτσιών.

  1. Τιμές – Αλλαγές – Ακύρωση ταξιδιού

Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ, τον αριθμό συμμετεχόντων (με βάση τον κατώτατο) σε κάθε εκδρομή, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση.

Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10 % της αξίας του ταξιδιού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς τη βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν το 10 % της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής (κάτω των 16 ατόμων -εκτός και αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής). Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχής, η Εταιρεία ειδοποιεί τους συμμετέχοντες ταξιδιώτες για την ακύρωση 07 ημέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον πελάτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη της. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψουν έκτακτες συνθήκες και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ταξιδιού ή/και ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να πληρώσουν επιτόπου τα έξοδα αυτά. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρεία δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωσή του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή τους.

  1. Ακυρωτικά

Ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του ειδοποιώντας εγγράφως την Εταιρεία, επωμιζόμενος τις πιο κάτω επιβαρύνσεις (κατ’ άτομο), ανεξάρτητα της ημέρας εγγραφής του, που είναι ο συνδυασμός των υποχρεώσεων προς τους τρίτους, των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των άλλων εξόδων. Μέχρι 45 ημέρες πριν την αναχώρηση με καταβολή 70 ευρώ για οργανωτικά έξοδα. Από 44 – 21 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση της προκαταβολής (30% της συνολικής αξίας του ταξιδιού). Από 21 ημέρες πριν και μέχρι την αναχώρηση τα ακυρωτικά μπορεί να φθάσουν μέχρι και το συνολικό ποσό της αξίας του ταξιδιού. Σε περίπτωση «ειδικών ταξιδιών» κατά τα άνω οι αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες και τα παρακρατούμενα ποσοστά υψηλότερα. Επίσης, ο πελάτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κ.τ.λ.). Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα, που δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, η ασθένεια, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα του ταξιδιώτη. Οποιαδήποτε μεταφορά κράτησης για άλλη ημερομηνία του ίδιου ταξιδιού ή άλλου ταξιδιού, γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Αντίστοιχη συνεννόηση απαιτείται και σε περίπτωση αντικατάστασης του ταξιδιώτη με άλλον ενδιαφερόμενο υποδειχθέντα από τον αντισυμβαλλόμενο. Η όποια αλλαγή θα πρέπει καταρχήν να γίνει αποδεκτή από τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία, ενώ παράλληλα προβλέπεται τέλος 50 ευρώ, το οποίο είναι πέρα από τυχόν άλλα έξοδα που θα έχουν υπολογίσει οι διάφοροι προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτονόητο βεβαίως είναι ότι και σε περίπτωση αντικατάστασης ο νέος ταξιδιώτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού που ακύρωσε τη συμμετοχή.

  1. Ασφάλιση ταξιδιωτών

Η Εταιρεία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από τη φύση τους περιορισμένες. Η Εταιρεία συνιστά στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρείας από τους προμηθευτές της.

  1. Ισχύς προγράμματος – τιμοκαταλόγων

Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές, θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική απόδειξη πώλησης), την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη, πελάτης/ταξιδιώτης και Εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαμβάνουν με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση.

  1. Ειδικές Πληροφορίες

α. Ξενοδοχεία – Δωμάτια

Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή η χρήση των αστέρων:

2* = Τουριστική

3* = Β’ κατηγορία

4* = Α’ κατηγορία

5* = Πολυτελείας

Μερικά ξενοδοχεία για λόγους φορολογικούς έχουν μειώσει τεχνητά την κατηγορία τους.
Επίσης καινούρια ξενοδοχεία συνήθως ανοίγουν με μία κατηγορία πιο κάτω για λόγους γνωριμίας. Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία και παράγοντας αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα δωμάτια δίδονται προς στους ταξιδιώτες μετά τις 13:00. Οι ταξιδιώτες πρέπει να τα παραδώσουν μέχρι τις 12:00. Τα τρίκλινα συνήθως δεν είναι άνετα και μπορεί το έξτρα κρεβάτι να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Στα γκρουπ και γενικά στα ταξίδια-πακέτα δεν δίδονται διακεκριμένα δωμάτια, λόγω των ειδικών τιμών.

β. Συνεργασία με άλλους οργανωτές

Στα ταξίδια με πούλμαν και σε μερικά αεροπορικά, για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για την πραγματοποίηση των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους ταξιδιώτες, γίνονται συνεργασίες όπου συμμετέχουν δύο ή περισσότερα γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Η συνεργασία αυτή αναφέρεται και η Εταιρεία μας εξαντλεί κάθε προσπάθεια, ώστε η τιμή και η ποιότητα ν’ ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

γ. Πρακτικές συστάσεις

Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας, και την ώρα της. Μην ξεχάσετε το διαβατήριό σας. Τακτοποιήστε από την προηγουμένη τα extras του δωματίου/καμπίνας σας για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα να ασφαλίζετε τα χρήματά σας και τα τιμαλφή στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιο σας.

  1. Αποσκευές

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη  και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρείας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

  1. Ρύθμιση διαφορών

Η Εταιρεία και ο συμβαλλόμενος υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

You don't have permission to register